I Danmark är rasismen både kulturell och
juridisk, i Danmark har vi statsrasism.
Jonas Eika

Prenumerationsvillkor

Allmänt. Genom att teckna prenumeration på e-tidning, nyhetsbrev och/eller söktjänster från Offentlighet nu! accepterar du ePress Norden AB:s vid var tid gällande allmänna och särskilda villkor för e-tidning, nyhetsbrev och/eller söktjänster samt för våra medlemsklubbar som ingår i din prenumeration. I och med att du accepterar de allmänna och särskilda villkoren uppstår ett bindande avtal mellan dig och ePress Norden AB. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses ePress Norden AB.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. Genom ditt tecknande av en prenumeration intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

För det fall du köper e-tidningen via AppStore ingår du ett avtal med AppStore och vi hänvisar dig i dessa fall till AppStores villkor för köp.

För det fall du köper e-tidningen via Google Play ingår du ett avtal med Google Play och vi hänvisar dig i dessa fall till Google Plays villkor för köp.

Avtalstid. Beroende på vilket betalningssätt du har valt samt val av prenumerationsform kommer avtalstiden att variera.

Priser. Information om priser för våra tjänster och prenumerationserbjudanden finns på vår hemsida. Alla priser som anges på vår hemsida anges i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att ändra priserna på motsvarande sätt. För ytterligare information kontakta kundservice. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida.

Betalning med faktura. Faktura skickas till dig per e-post inom 14 dagar efter att du beställt en prenumeration. Betalning sker till ePress Norden AB:s bankgiro 737-2071 — eller plusgiro 59 29 60-9 eller direkt till bankkonto i Nordea 9960 4205929609 (IBAN SE65 9500 0099 6042 0592 9609)

Betalning med kort. Vi använder oss av Payson för säkra betalningar. Mer information om Payson, finns på www.payson.se. De uppgifter som du lämnar på vår hemsida om exempelvis kortnummer, personnummer och belopp skickas till Payson. Payson har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av det belopp som kommer att debiteras ditt kort vid betalning. Vid betalning med kort kommer ditt kort att debiteras direkt vid köptillfället. ePress Norden AB lagrar ingen information om kontokortsnummer.

Bekräftelse på genomfört köp. Efter att du har gjort beställningen samt betalat enligt ovan kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du uppgett och/eller via hemsidan. I bekräftelsen framgår vad du har köpt och från och med vilken dag din prenumeration börjar gälla. De uppgifter som du angett i beställningen kommer även att framgå av bekräftelsen och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta kundservice.

Utebliven betalning. Om betalning uteblivit av faktura eller förnyelseavi har vi rätt att säga upp prenumerationen. Detta sker genom att vi upphör att leverera e-tidningen till dig och begränsar accessen till journalistiskt material på hemsidan.

Dina rättigheter som konsument. Du som konsument har bland annat rättigheter i enlighet med Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på distans t ex via internet. Klicka här för att läsa mer om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: Riksdagens webbplats Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se. Kontakta kundservice om du är missnöjd med varor eller tjänster som du har beställt online från vår hemsida. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till :

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Gällande lag och tvistlösning. Dessa allmänna och särskilda villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Återbetalning. Återbetalningspolicyn innebär att du som enskild prenumerant när som helst kan välja att avbryta en prenumeration, oavsett anledning. Offentlighet nu gör då en återbetalning av outnyttjat prenumerationsbelopp och prenumerationen avslutas. För att utnyttja önskemål om återbetalning ber vi dig skicka ett meddelande till oss per e-post så snart som möjligt. Undantag för återbetalningar gäller överlåtelser och gåvoprenumerationer. Se nedan.

Uppehåll. För den som så önskar går det också bra att göra uppehåll. Prenumerationen blir då vilande och aktiveras inte förrän du som prenumerant själv väljer att göra det. Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i din prenumeration eller ändra din adress ber vi dig kontakta kundservice för att anmäla detta.

Överlåtelse. Prenumerationer kan också överlåtas till en annan person. Inga av dina personliga inställningar går då vidare till den andra personen. Endast det av dig ounyttjade beloppet förs över till den nya prenumeranten. Den som har överlåtit ett prenumerationsbelopp avsäger sig också rätten att få beloppet återbetalt. Den rätten tillkommer den nya prenumeranten. Motsvarande regel tillämpas också för gåvoprenumerationer. Om en gåvoprenumeration har tagits i bruk tillfaller återbetalningsrätten mottagaren av gåvan.

Länkar. Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Immateriella rättigheter. Vi innehar alla rättigheter till vår hemsida och e-tidningen och du får inte mångfaldiga, bearbeta, kopiera, överlåta, försälja eller överföra hemsidan eller e-tidningen utan vårt tillstånd. Däremot går det bra att överlåta sin prenumeration till annan person. Se nedan.

Allt material såsom text, filer, bilder, grafik, teckningar, foton, videor, musik eller annat material (”Innehåll”) som publiceras av oss via vår hemsida, papperstidningen samt e-tidningen är skyddade av upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av sådant Innehåll – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av oss. Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra sådant Innehåll till din egen webbplats eller sprida det på annat sätt.

Tillgänglighet. Vårt mål är att e-tidningen alltid ska fungera tillfredsställande men e-tidningen med dess tjänster levereras som de är och med den kvalitet de har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att e-tidningen ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Skulle det inträffa att e-tidningen inte finns tillgänglig för läsning eller om du upplever tekniska problem ber vi dig att kontakta oss på kundservice för information och hjälp. Vi ansvarar endast för att e-tidningen finns tillgänglig i Sverige och ansvarar inte för lokala inställningar och begränsningar utomlands som förhindrar läsningen.

För att kunna nyttja e-tidningen via din dator, iPhone, iPad, Android eller annan enhet kan det finnas vissa tekniska krav på att du exempelvis har viss programvara eller viss applikation installerad. Vi strävar efter så stor tillgänglighet som möjligt, men om den enhet som du använder vid ditt utnyttjande av våra tjänster inte uppfyller de tekniska krav som ställs, tar vi ej ansvar därför.

Villkorsändring. Vi har rätt att ensidigt ändra dessa prenumerationsvillkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, publicerats i informationsrutan under rubriken Meddelanden eller på annat tydligt sätt. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid, se närmare under rubriken Uppsägning. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske av oss.

Villkoren uppdaterade 2018-06-01

© Offentlighet nu 2020